Till pedagogen

Arbetet med sopsamlarmonstren är ett lekfullt sätt att ihop med barnen närma sig en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans med sopsamlarmonstren får barnen öva på att källsortera, återvinna och förebygga avfall.

De övningar som hör till materialet är utformade som processer med tydligt mål och syfte. Gör övningarna i den föreslagna ordningen då de är planerade för att uppnå progression hos barnen. För att nå utveckling och lärande hos barnen är det viktigt att du som pedagog känner dig fri att anpassa övningarna efter barngruppen. Arbeta också vidare med mer spontant innehåll då barns utveckling sker hela tiden. På så vis kan arbetet med hållbar utveckling bli en naturlig del av verksamheten.

Kopplingar till läroplan för förskolan, Lpfö 18:

1. Förskolans värdegrund och uppdrag
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen (s.5)

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningsätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk, social och miljömässig (s.9)

2. Mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället

2.2 Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningen att utveckla

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • förmåga att använda begrepp och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
  • förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Målgrupp: Förskola och förskoleklass

Göteborgsregionen lanserar Sopsamlarmonstren som en del av arbetet med regionens gemensamma avfallsplan. Konceptet är framtaget av Hässleholm Miljö AB men har anpassats till Göteborgsregionens insamlingssystem. Göteborgsregionen består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Gemensamt hittar vi smarta sätt att samarbeta över gränserna, för att livet ska bli så bra som möjligt för de en miljon människor som bor här.
www.goteborgsregionen.se

All rights reserved Hässleholm Miljö AB © 2018